आ‍.व.०७४।७५ को २०७५।१। १७ (April 30,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७५।१।१७,April 30,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ‍.व.०७४।७५ को २०७४।१२। १७ (March31,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७४।१२।१७,March 31,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ.व. ०७४/७५ को लागि जिल्ला दर रेट तय गरी सार्वजानिक गरिएको । तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा आ.व.०७३/७४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट सार्बजनिक गरिएको । स्थानीय तह पुनसंरचना प्राबिधिक सहयोग समिति गोरखाको अत्यन्त जरुरी सूचना निजी आवास पुननिर्माण अनुदान सम्झौताका लागि छनौट भएका लाभग्राहीहरुको सूची जिल्ला विकास समितिको कार्यालय गोरखाको नयाँ वेवसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ।

न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
गा.वि.स. MCPM नतिजा आ.व. २०७०/०७१ न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गा.वि.स.का न्यूनतम शर्त मापनको नतिजा २०७०/०७१
गा.वि.स. MCPM नतिजा आ.व. २०६९/०७० न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गा.वि.स.का न्यूनतम शर्त मापनको नतिजा २०६९/०७०
जि.वि.स. MCPM नतिजा आ.व. २०६९/०७० न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा तालिका, २०६९/०७०
जि.वि.स. MCPM नतिजा आ.व. २०७०/०७१ न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको आ.व. २०७०-०७१ को न्यूनतम शर्त मापनको नतिजा
आ.व. २०७१/०७२ को न्युशकास मापनको नतिजा न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन २०७३-०४-०७ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१/०७२ को न्युशकास मापनको नतिजा
Skip to toolbar