आ‍.व.०७४।७५ को २०७५।१। १७ (April 30,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७५।१।१७,April 30,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ‍.व.०७४।७५ को २०७४।१२। १७ (March31,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७४।१२।१७,March 31,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ.व. ०७४/७५ को लागि जिल्ला दर रेट तय गरी सार्वजानिक गरिएको । तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा आ.व.०७३/७४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट सार्बजनिक गरिएको । स्थानीय तह पुनसंरचना प्राबिधिक सहयोग समिति गोरखाको अत्यन्त जरुरी सूचना निजी आवास पुननिर्माण अनुदान सम्झौताका लागि छनौट भएका लाभग्राहीहरुको सूची जिल्ला विकास समितिको कार्यालय गोरखाको नयाँ वेवसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
म.ले.प. प्रतिबेदन आ.व.०७१/७२ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२/६/१५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स. गोरखाको आ.व. ०७१/७२ को म.ले.प. प्रतिबेदन सार्वजनिक गरिएको ।
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिबेदन ०७१/७२ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०६-१४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स.गोरखाको आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिबेदन ०७१/७२ सार्वजनिक गरिएको
म.ले.प. प्रतिबेदन आ.व.०७०/७१ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०६-१४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स. गोरखाको आ.व.०७०/७१ को म.ले.प. प्रतिबेदन सार्वजनिक गरिएको ।
आन्तरीक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, आ.व. २०७०/०७१ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०६-१४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७०-०७१ को आन्तरीक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिबेदन आ.ब‍ ०६९/७० लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०६-१४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब‍ ०६९/७० को आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिबेदन
Skip to toolbar