आ‍.व.०७४।७५ को २०७५।१। १७ (April 30,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७५।१।१७,April 30,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ‍.व.०७४।७५ को २०७४।१२। १७ (March31,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७४।१२।१७,March 31,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ.व. ०७४/७५ को लागि जिल्ला दर रेट तय गरी सार्वजानिक गरिएको । तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा आ.व.०७३/७४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट सार्बजनिक गरिएको । स्थानीय तह पुनसंरचना प्राबिधिक सहयोग समिति गोरखाको अत्यन्त जरुरी सूचना निजी आवास पुननिर्माण अनुदान सम्झौताका लागि छनौट भएका लाभग्राहीहरुको सूची जिल्ला विकास समितिको कार्यालय गोरखाको नयाँ वेवसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ।

ऐन कानुन निर्देशिका


स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४

स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४सूचनाको हकसम्बनधी नियमावली, २०६५

सूचनाको हकसम्बनधी नियमावली, २०६५सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली,२०५६

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली,२०५६स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५Skip to toolbar