आ‍.व.०७४।७५ को २०७५।१। १७ (April 30,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७५।१।१७,April 30,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ‍.व.०७४।७५ को २०७४।१२। १७ (March31,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७४।१२।१७,March 31,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ.व. ०७४/७५ को लागि जिल्ला दर रेट तय गरी सार्वजानिक गरिएको । तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा आ.व.०७३/७४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट सार्बजनिक गरिएको । स्थानीय तह पुनसंरचना प्राबिधिक सहयोग समिति गोरखाको अत्यन्त जरुरी सूचना निजी आवास पुननिर्माण अनुदान सम्झौताका लागि छनौट भएका लाभग्राहीहरुको सूची जिल्ला विकास समितिको कार्यालय गोरखाको नयाँ वेवसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ।

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
ग्रामिण सडक मर्मत गर्ने सम्बन्धी निर्णय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि स स को मिति २०७४।०५।२६ गतेको ग्रामिण सडक मर्मत गर्ने सम्बन्धी निर्णय
Organization Quarterly Progress Updates Gorkha, Oct-Dec, 2016, Volume-IV January, 2017 District Information and Data Centre विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Organization Quarterly Progress Updates Gorkha, Oct-Dec, 2016, Volume-IV
Organization Quarterly Progress Updates Gorkha, July – September, 2016, Volume-III July - September, 2016 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Organization Quarterly Progress Updates Gorkha, July - September, 2016, Volume III
Organization Quarterly Progress Updates Gorkha, April – June, 2016, Volume-II April 2016 - June 2016 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Organization Quarterly Progress Updates Gorkha
April - June, 2016
Volume-II
मिति २०७३ आषाढ २६ गते निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को गो.न.पा. भित्र जि.वि.स. सभाहलमा भएको सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७३ आषाढ ३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७३ आषाढ २६ गते निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को गो.न.पा. भित्र जि.वि.स. सभाहलमा भएको सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रमको प्रतिवेदन
थुमि, घैरुङ र सिम्जुङ गा.वि.स.हरुमा एकिकृत घुम्तिसेवाको साथमा भएको सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रम प्रतिवेदन २०७३ जेष्ठ २८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
थुमि, घैरुङ र सिम्जुङ गा.वि.स.हरुमा एकिकृत घुम्तिसेवाको साथमा भएको सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रम प्रतिवेदन
Post-Earthquake Response and Recovery Updates, Gorkha February 2016 , सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Organization Quaterly Progress Report -Volume I
गा.वि.स. MCPM नतिजा आ.व. २०७०/०७१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गा.वि.स.का न्यूनतम शर्त मापनको नतिजा २०७०/०७१
गा.वि.स. MCPM नतिजा आ.व. २०६९/०७० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गा.वि.स.का न्यूनतम शर्त मापनको नतिजा २०६९/०७०
जि.वि.स. MCPM नतिजा आ.व. २०६९/०७० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा तालिका, २०६९/०७०
नीति बजेट तथा कार्यक्रम २०७३/०७४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नवौं जिल्ला परिषदको निर्णय एवं स्वीकृत नीति बजेट तथा कार्यक्रमहरु सार्बजनिक गरिएको ।
जि.वि.स. MCPM नतिजा आ.व. २०७०/०७१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको आ.व. २०७०-०७१ को न्यूनतम शर्त मापनको नतिजा
आ.व. २०७१/०७२ को न्युशकास मापनको नतिजा २०७३-०४-०७ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१/०७२ को न्युशकास मापनको नतिजा
वार्षिक जिल्ला विकास योजना, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ २०७२-११-२५ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नवौं जिल्ला परिषद् बाट पारित "वार्षिक जिल्ला विकास योजना", आर्थिक वर्ष २०७३/०७४
२०७२ फाल्गुण १८ गते
जन्म दर्ता विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जन्म दर्ताको ढाँचा
वार्षिक खरिद योजना, आ.व. २०७१-०७२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१-०७२ का लागि वस्तु तथा निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना
म.ले.प. प्रतिबेदन आ.व.०७१/७२ २०७२/६/१५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स. गोरखाको आ.व. ०७१/७२ को म.ले.प. प्रतिबेदन सार्वजनिक गरिएको ।
जिल्ला दररेट २०७२-०४-२६ जिल्ला प्राविधिक कार्यालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गोरखा जिल्लाको आ.व. २०७२-०७३ को स्वीकृत जिल्ला दररेट
वार्षिक जिल्ला विकास योजना आ.व. २०७२/०७३ २०७२-०६-१४ सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
"कृषिमा व्यवसायीकरण, पर्यटन र पूर्वाधारको विस्तार, समतामूलक र समुन्नत समाज विकासको मूल आधार" आठौं जिल्ला परिषदकबाट पारिद वार्षिक जिल्ला विकास योजना, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३, २०७१ फाल्गुण २७ गते
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिबेदन ०७१/७२ २०७२-०६-१४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स.गोरखाको आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिबेदन ०७१/७२ सार्वजनिक गरिएको

Skip to toolbar