आ‍.व.०७४।७५ को २०७५।१। १७ (April 30,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७५।१।१७,April 30,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ‍.व.०७४।७५ को २०७४।१२। १७ (March31,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७४।१२।१७,March 31,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ.व. ०७४/७५ को लागि जिल्ला दर रेट तय गरी सार्वजानिक गरिएको । तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा आ.व.०७३/७४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट सार्बजनिक गरिएको । स्थानीय तह पुनसंरचना प्राबिधिक सहयोग समिति गोरखाको अत्यन्त जरुरी सूचना निजी आवास पुननिर्माण अनुदान सम्झौताका लागि छनौट भएका लाभग्राहीहरुको सूची जिल्ला विकास समितिको कार्यालय गोरखाको नयाँ वेवसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ।

तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय गोरखा आयोजनामा गत आ.व. ०७२/७३ मा जिल्ला स्थित ६० गा.वि.स.हरु, २ नगरपालिकाहरु एवम् गैर सरकारी संघ संस्थाहरुबाट संचालित विकास निर्माण लगायत विविध कृयाकलापहरुको तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी निम्न मिति, समय र स्थानमा आयोजना गर्ने गरी कार्यक्रम तय भएको छ।

उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिने प्रगति विवरणको ढाँचा बमोजिमको विवरणहरु तयार गरी प्रस्तुतीको लागी संस्थाका प्रमुख स्वयं उपस्थिति भई दिनुहुन अनुरोध छ ।

तपशिलः

मितिः- २०७३/०५/२३-२५ गते सम्म ३ दिन

समयः- बिहान ११ः०० बजे

स्थानः जि.वि.स. सभाहल

प्रस्तुत गरिने प्रगति विवरणको ढाँचा यस प्रकार रहेको छ।

गा.वि.स.तथा नपाहरुको लागी

गैर सरकारी संस्थाहरुको लागी

विषयगत सरकारी कार्यालयहरुको लागी

Skip to toolbar